Welkom by Doxa Deo Port ELizabeth

Doxa Deo Port Elizabeth, saam met al die ander Doxa Deo familie, droom daaroor dat ons stad getransformeer sal word na ‘n plek waar God regeer.  By Doxa Deo glo ons dat elke persoon wat deel vorm van ons gemeente, geroep is om nie net ‘n vennoot van Doxa Deo te wees nie, maar ‘n wesenlike verskil in ons pragtige stad sal maak.

Ons samelewing word basies in agt sfere verdeel:  Kerk, Media, Kunste, Opvoedkunde, Sport, Sosiale Dienste, Sakewêreld en Regering. Ons wil graag deur ons Sondagdienste, selgroepe asook die talle kursusse en geleenthede wat weekliks aangebied word, vir elke vennoot die platvorm bied om ten volle toegerus te word om ‘n City Changer in sy/haar sfeer van invloed te wees.

Tyd & Plek

Oggend Diens: 08:30 - Framesby
Aand Diens: 18:00 - Brymore

Sondag Dienste

Ons is ‘n unieke gemeente in die opsig dat ons drie dienste op ‘n Sondag hou wat intensioneel fokus op drie verskillende uitdrukkinge. Ons oggenddienste is veral gewild onder gesinne met kinders asook ouer mense, terwyl ons aanddiens meestal deur jong volwassenes en studente bygewoon word.

Wat Om Te Verwag

Ons is ‘n gemeente waar Volwassenes, Tieners en Kinders met volle oorgawe ontdek wie ons in God is en waaroor die lewe werklik gaan.  Ons is ‘n gemeente wat graag met mekaar die lewe deel, daarom is dit ook belangrik om by ‘n groep in te skakel.  Ons het ‘n passie vir God, ‘n passie om te sien hoe God in en deur mense werk en ons het ‘n passie vir hierdie mooi stad.

Wat Ons Glo

Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, die absolute en finale gesag oor alle aspekte van geloof, praktyk en die lewe. Deur die openbaringswerk van die Heilige Gees word die kennis oor die inhoud van die Bybel aan ons openbaar gemaak (II Timotheus 3:16). Ons glo dat God drie-enig is; drie persone maar een in essensie. Die Vader, Seun en Heilige Gees is in gelyke mate en ten volle God. Hierdie God is die Skepper, Onderhouer en Alleenheerser van die hele skepping, die middelpunt van ons aanbidding (Mattheus 28:17-20). God is ons Vader, ons Bron van lewe, in Wie se beeld ons geskape is om in ‘n kwaliteitsverhouding met Hom te kan leef.

Ons glo dat Jesus Christus ten volle God en ten volle mens is, die enigste middelaar tussen God en die mens; dat, as die ewige Seun, Hy menslike vlees aangeneem het, gebore is uit ‘n maagd, om alle gebrokenheid in die skepping te herstel (Mattheus 1:23-25, I Timotheus2:5, Filippense 2:5-7).

Ons glo dat almal wat gesondig het en sodoende onder die vloek van die dood gekom het, vrylik geregverdig word deur Sy genade (Romeine 3:23-24). Aan die kruis het Jesus sy bloed gestort sodat almal wat berou het en glo, lewe in Hom sal hê, hulle Heer en Redder (Johannes 3:16, Romeine 10:9-10).

Ons glo dat redding deur genade in geloof geskied en dat ons geloof in die waarheid van die Evangelie sigbaar sal wees deurdat ons godvrugtige lewens lei, in die krag van die Heilige Gees wandel, en deur deelname aan die gemeenskap van die heiliges (Handelinge 2:42, Efesiërs 2:10, Filippense 2:12, Hebreërs 10:25). Dit is die kerk se voorreg om deel te hê aan die drie-enige God en Sy volgelinge deur die herdenking van die Heilige Nagmaal (Handelinge 2:3). Hiermee herinner ons onsself in geloof aan sy oorwinning deur middel van die kruis en verwelkom ons die implikasies daarvan in ons lewens. Ons glo dat die doop ‘n gehoorsame respons is op God se genade vir ons en dat dit behoort te volg op die ervaring van wedergeboorte , as teken van die individu se identifisering met Christus en Sy kerk.

Ons glo dat die Heilige Gees, die Bemagtiger, Bemoediger en Helper, deur die Vader gestuur is om ons toe te rus met Sy krag vir bediening, om ons sodoende te bemagtig om God se plan op die aarde uit te voer. Ons glo dat die bemagtigende ervaring van die vervulling met die Heilige Gees, wat volg op die wedergeboorte, vir elke gelowige bedoel is.

Ons glo dat die kerk die steunpilaar en fondament van die waarheid van die Evangelie is, en dat die kerk deel het aan God se verlossingsplan deur die verkondiging van die Evangelie deur woord en daad, wat lei tot hervormde lewens toegewy aan God se glorie. Die kerk vind sy primêre uitdrukking in die vennootskap van die gelowiges, ‘n gemeente waar die mense van God hul lewens deel in gemeenskap met God en met mekaar (I Timotheus 3:15, Mattheus 28:19-20), ‘n gemeenskap waar verantwoordelikheid vir en aanspreeklikheid teenoor mekaar uitgeleef word.

Ons glo in die fisiese opstanding van Jesus as die voorbeeld van ons eie opstanding en sien onsself as deel van Sy opvaarding na die hemel, deur geloof saam met Hom geposisioneer aan die regterhand van die Vader. Ons sien hoopvol uit na sy wederkoms in heerlikheid (I Korinthiërs 15:3-8, II Petrus 3). Ons glo in ‘n komende Oordeelsdag waar alle mense – lewend sowel as dood – voor God sal verskyn om sy oordeel oor hulle ewige bestemming aan te hoor, met die ewige lewe as beloning vir die regverdiges en ewige straf vir die onregverdiges (Openbaring 20:11-15, I Korinthiërs 3:12-15)

Hoe word ek 'n vennoot van Doxa Deo Port Elizabeth

Dit is vir ons belangrik dat jy nie net ‘n gereelde besoeker sal wees by Doxa Deo Port Elizabeth nie, maar dat jy deel sal word van die gemeente en jou plek in die liggaam van Christus sal vind.

Kontak Cornelia Visser op 041 360 8941 of [email protected] om ‘n vennoot te word.

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Port Elizabeth, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Personeel

Kerk is soveel meer as ‘n diens oor die naweek. Vir ons is dit oor ‘n verbinding met ander mense, groei in jou geloof, en die bou van ‘n sterk fondasie vir jou gesin. Die missie van elke personeellid by Doxa Deo is om te sien dat elke mens in Jesus glo en wat deel uitmaak van ‘n gesin , besig om City Changers te wees in ons stad.

Bediening & Ondersteuningspersoneel


Janco Harpestad

Abrie Myburgh

Wikus Nel

Cornelia Visser

Ellenor Lotter

Chante Janse van Rensburg


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Book your tickets