Aangaande God

ONS GLO in ‘n ewige, drie-enige God, Skepper, Onderhouer en Regeerder van die hele skepping. In God het alle dinge hul oorsprong, bestaan en toekoms.

ONS GLO in God die Vader,die Enigste Bron van Lewe, wat ons geskep het om in ‘n kwaliteit verhouding met Hom te kan leef.

ONS GLO in Jesus Christus as die enigste Weg tot die Vader. Hy is die Waarheid en die Lewe wat herstel bring in alle gebrokenheid van die skepping.

Jesus Christus wat ter wille van die mense en Sy saligheid uit die hemel neergedaal en vlees geword het; wat verwek is deur die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria.  Wat op die aarde geleef het as volwaardige mens asook volwaardige God; Hy wat gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, waar Hy aan die regterhand van die Vader sit as enigste waarborg van ons verlossing en waar Hy vir ons voorspraak doen.

ONS GLO dat die Heilige Gees, die Bemagtiger, Bemoediger, en Helper, deur die Vader gestuur is om ons toe te rus met Sy krag vir bediening, om ons sodoende te bemagtig om God se plan op die aarde uit te voer.

ONS GLO dat die bemagtigende ervaring van die vervulling van die Heilige Gees, wat volg op die wedergeboorte, vir elke gelowige bedoel is.

Aangaande die Mens

ONS GLO dat almal wat gesondig het en sodoende onder die vloek van die dood gekom het, vrylik geregverdig word deur Sy genade (Rom 3:23-24). Aan die kruis het Jesus sy bloed gestort sodat almal wat berou het en glo, lewe in Hom sal hê, hulle Heer en Redder (Joh 3:16,Rom 10:9-10).

ONS GLO dat redding deur genade in geloof geskied en dat ons geloof in die waarheid van die Evangelie sigbaar sal wees deurdat ons godvrugtige lewens lei, in die krag van die Heilige Gees  wandel, en deur deelname aan die gemeenskap van die heiliges (Hand 2:42,Efe 2:10, Fil 2:12, Heb 10:25).

Dit is die kerk se voorreg om deel te hê aan die drie-enige God en Sy volgelinge deur die herdenking van die Heilige Nagmaal(Handelinge 2:3).

Hiermee herinner ons onsself in geloof aan Sy oorwinning deur middel van die kruis en verwelkom ons die implikasies daarvan in ons lewens.

Aangaande die Kerk

ONS GLO dat die kerk die steunpilaar en fondament van die waarheid van die Evangelie is, en dat die kerk deel het aan God se verlossingsplan deur die verkondiging van die Evangelie deur woord en daad, wat lei tot hervormde lewens toegewy aan God se glorie. Die kerk vind sy primêre uitdrukking in die vennootskap van die gelowiges, ‘n gemeente waar die mense van God hul lewens deel in gemeenskap met God en met mekaar (I Timotheus 3:15,Mattheus 28:19-20), ‘n gemeenskap waar verantwoordelikheid vir en aanspreeklikheid teenoor mekaar uitgeleef word.

Aangaande die Woord van God en die Sakremente

ONS GLO dat die Bybel – beide die Ou en Nuwe Testament, die Woord van God is, geskryf deur mense onder die inspirasie van die Heilige Gees, waardeur die plan van God vir die mensdom bekend gemaak word.

ONS GLO dat dit die kommunikasie van die Wil van God vir die hele mensdom is en onderrig ons in alles wat nodig is vir saligheid en ‘n lewe van oorwinning hier op aarde en tot in ewigheid. Openbaringswysheid oor die inhoud van die Bybel is alleenlik moontlik deur die verligtende werk van die Heilige Gees.

ONS GLO in die doop van gelowiges deur onderdompeling as ‘n stap van gehoorsaamheid aan die opdrag van die Here en volg op die ervaring van wedergeboorte. Ons erken dat daar ‘n geestelike misterie rondom die simboliese gebeurtenis van die doop is waar ons identifiseer met die dood en opstanding van Jesus Christus. Dit is ‘n gebeurtenis waardeur ons ‘n rein gewete voor God vra deur gebed.

Aangaande die Christelike Wandel en Posisie

ONS GLO in die toerusting van elke gelowige deur die bediening van die vyfvoudige gawes van die Apostels, Profete, Evangeliste, Herders en Leraars vir die doel om hulle te fasiliteer in die ontdekking van hul individuele roeping, die ontwikkeling van hul bedieningsgawes en geestelike groei na volwassenheid in Christus. Ons moedig alle gelowiges aan om ‘n lewe van heiligheid en toewyding te leef, waarin hul hele lewe kan funksioneer onder die heerskappy van Jesus Chrisuts.

ONS GLO dat die openbaarmaking en die meegaande identifisering van lewe in Christus die fondasie van ons geloof is.

Ons leefwyse behoort nooit in konflik te wees met die duidelike, definitiewe riglyne van God se Woord nie. Heiligmaking word ‘n lewende realiteit in die gelowige se lewe deur: Identifikasie met Christus in Sy dood, opstanding en posisie van heerskappy wat Hy nou beklee.

‘n Daaglikse toewyding aan die leiding van die Heilige Gees en die outoriteitvan die Woord in elke faset van ons lewens.

‘n Aktiewe wilsbesluit om nie aan die wêreld gelykvormig te word nie, maardeur ‘n konstante transformasie deur die vernuwing van ons gedagtes, anders te begin dink, praat en optree.

Aangaande die Ewigheid

ONS GLO dat wanneer die tyd wat deur God vasgemaak is, ten volle gekom het, Christus sal terugkom om Sy kerk saam met Hom te neem na waar Hy vir ewig is. As gelowiges sal ons vir ewig vry wees van aardse beperkinge.

Ons verwag die terugkeer van Christus, waar Hy ons saam met Hom sal neem sodoende met Hom verenig te wees en te deel in Sy ewige en hemelse heerlikheid. Daar is ‘n oordeelsdag wat steeds moet kom wanneer Christus die lewende en dode sal oordeel met die Ewige Lewe as belofte vir die regverdiges en ewige straf vir die goddelose.