NEXT: Integriteit

Ken jy iemand sonder enige integriteit?
Dink oor die implikasies?

Spreuke 11:11 Deur die seën van die opregtes kom ‘n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek.

Bybelse term vir integriteit is in Grieks ‘alethes’ = eerbaarheid

Meester, ons weet dat U waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en U aan niemand steur nie, want U sien nie die persoon van mense aan nie. MATTHEUS 22:16

Integriteit is deur Jesus gedefinieer: Hy leef met ‘n innerlike kode en oortuiging wat nie deur publieke opinie beinvloed is nie.
Mense se aanvaarding was nie sy hoogste waarde nie….dit was eerder die eer van Sy Vader.

INTEGRITEIT EN IDENTITEIT
Integriteit begin as jy jouself sien as ‘n nuwe mens!

Kol 3:9 Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper.
Oorwinning oor sonde kom eers as ons suksesvol ons nuwe identiteit in Christus vasgemaak het!

DIS OOK ‘N PROSES
“For by the one offering He has perfected forever and completely cleansed those who are being sanctified [bringing each believer to spiritual completion and maturity].” HEBREWS 10:14
Jy is heilig gemaak…gedrag volg identiteit.

DIE WET VAN VERVANGING
‘Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.’ ROMEINE 12:21

WAT NOU?
Efesiers 5:8 Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here — wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is.

Stuur kommentaar