Welkom by Doxa Deo Artuo

Doxa Deo se visie en droom is dat Port Elizabeth sal transformeer na ’n plek waar God regeer.  Ons glo dat elke persoon geroep om as “city changer” ’n verskil in ons pragtige stad te maak.

Ons hartklop is om jou as “city changer” toe te rus om ’n verskil te maak waar jy jouself daagliks bevind.

Tyd & Plek

Oggend Feesdiens: 09h00

Wat Om Te Verwag

Ons feesdienste is ’n uitdrukking van ons liefde en passie vir God en mekaar.  Ons koffie en kuier saam vanaf 09h30 tot 10h00, asook na afloop van die feesdiens.  Die Doxa Deo Kinderkerk personeel is ook gereed vanaf 09h30 om jou kind te verwelkom by die Doxa Deo Kids fasiliteite.  Kinders word tydens die Feesdiens bedien met Woord & Aanbidding.

Ons feesdienste is ’n geleentheid om saam as gemeente die Here te aanbid met passievolle lof & aanbidding en saam te groei in die Woord.  Ons feesdienste is ook geleenthede waar ons fees vier oor dit wat die Here deur ons “city changers” doen in die werksplek, vriendekringe en gesinne.

Wat Ons Glo

Ons glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, die absolute en finale gesag oor alle aspekte van geloof, praktyk en die lewe. Deur die openbaringswerk van die Heilige Gees word die kennis oor die inhoud van die Bybel aan ons openbaar gemaak (II Timotheus 3:16). Ons glo dat God drie-enig is; drie persone maar een in essensie. Die Vader, Seun en Heilige Gees is in gelyke mate en ten volle God. Hierdie God is die Skepper, Onderhouer en Alleenheerser van die hele skepping, die middelpunt van ons aanbidding (Mattheus 28:17-20). God is ons Vader, ons Bron van lewe, in Wie se beeld ons geskape is om in ‘n kwaliteitsverhouding met Hom te kan leef.

Ons glo dat Jesus Christus ten volle God en ten volle mens is, die enigste middelaar tussen God en die mens; dat, as die ewige Seun, Hy menslike vlees aangeneem het, gebore is uit ‘n maagd, om alle gebrokenheid in die skepping te herstel (Mattheus 1:23-25, I Timotheus2:5, Filippense 2:5-7).

Ons glo dat almal wat gesondig het en sodoende onder die vloek van die dood gekom het, vrylik geregverdig word deur Sy genade (Romeine 3:23-24). Aan die kruis het Jesus sy bloed gestort sodat almal wat berou het en glo, lewe in Hom sal hê, hulle Heer en Redder (Johannes 3:16, Romeine 10:9-10).

Ons glo dat redding deur genade in geloof geskied en dat ons geloof in die waarheid van die Evangelie sigbaar sal wees deurdat ons godvrugtige lewens lei, in die krag van die Heilige Gees wandel, en deur deelname aan die gemeenskap van die heiliges (Handelinge 2:42, Efesiërs 2:10, Filippense 2:12, Hebreërs 10:25). Dit is die kerk se voorreg om deel te hê aan die drie-enige God en Sy volgelinge deur die herdenking van die Heilige Nagmaal (Handelinge 2:3). Hiermee herinner ons onsself in geloof aan sy oorwinning deur middel van die kruis en verwelkom ons die implikasies daarvan in ons lewens. Ons glo dat die doop ‘n gehoorsame respons is op God se genade vir ons en dat dit behoort te volg op die ervaring van wedergeboorte , as teken van die individu se identifisering met Christus en Sy kerk.

Ons glo dat die Heilige Gees, die Bemagtiger, Bemoediger en Helper, deur die Vader gestuur is om ons toe te rus met Sy krag vir bediening, om ons sodoende te bemagtig om God se plan op die aarde uit te voer. Ons glo dat die bemagtigende ervaring van die vervulling met die Heilige Gees, wat volg op die wedergeboorte, vir elke gelowige bedoel is.

Ons glo dat die kerk die steunpilaar en fondament van die waarheid van die Evangelie is, en dat die kerk deel het aan God se verlossingsplan deur die verkondiging van die Evangelie deur woord en daad, wat lei tot hervormde lewens toegewy aan God se glorie. Die kerk vind sy primêre uitdrukking in die vennootskap van die gelowiges, ‘n gemeente waar die mense van God hul lewens deel in gemeenskap met God en met mekaar (I Timotheus 3:15, Mattheus 28:19-20), ‘n gemeenskap waar verantwoordelikheid vir en aanspreeklikheid teenoor mekaar uitgeleef word.

Ons glo in die fisiese opstanding van Jesus as die voorbeeld van ons eie opstanding en sien onsself as deel van Sy opvaarding na die hemel, deur geloof saam met Hom geposisioneer aan die regterhand van die Vader. Ons sien hoopvol uit na sy wederkoms in heerlikheid (I Korinthiërs 15:3-8, II Petrus 3). Ons glo in ‘n komende Oordeelsdag waar alle mense – lewend sowel as dood – voor God sal verskyn om sy oordeel oor hulle ewige bestemming aan te hoor, met die ewige lewe as beloning vir die regverdiges en ewige straf vir die onregverdiges (Openbaring 20:11-15, I Korinthiërs 3:12-15)

Hoe word ek 'n vennoot van Doxa Deo Artuo?

Ons het gereelde Nuwe Vennote geleenthede waar ons jou graag wil ontmoet en beter leer ken, asook meer inligting met jou sal deel oor vennnootskap.  Stuur asb. jou naam, kontaknommer en e-pos adres na [email protected]

Hoekom Vennootskap?

Die woord “lidmaat” het ‘n bepaalde historiese agtergrond wat nie altyd die hart van lidmaatskap vasvat nie. Om hierdie rede het ons gaan soek na ‘n meer relevante begrip. Die Bybel gebruik baie idiome wanneer daar na die gemeente verwys word. Daar word onder andere gepraat van die gemeente of Kerk as ‘n liggaam, ‘n gebou of ‘n familie. Die kernbeginsel in elk van hierdie is dat deelname aan die gemeente totale betrokkenheid impliseer. Jy kan nie deel vorm van ‘n liggaam (soos ‘n vinger aan ‘n hand) en tog geïsoleerd van die liggaam funksioneer nie. ‘n Hedendaagse begrip wat hierdie totale betrokkenheid impliseer is die begrip “Vennootskap (Partnership)”.
Vennootskap sê dat jy nie net belang by die Kerk het nie, maar betrokke is en erken dat jy ‘n bydrae het om tot die kerk te lewer. Ons verwys dus na lidmaatskap as Vennootskap. God het gekies om hierdie wêreld te verander deur Sy Kerk. Dit is duidelik dat God nie ‘n Plan B het nie. Om hierdie rede is Vennootskap met die Kerk so belangrik: God werk nie met een van ons geïsoleerd nie. Hand 2:47 sê God het tot die gemeente bygevoeg. Hierdie woord “bygevoeg” beteken letterlik “to set you in place to your advantage”. Doxa Deo, as een van die uitdrukkings van God se Kerk in Port Elizabeth, begeer om met jou in Vennootskap te tree.

Oor Ons Personeel

Bediening & Ondersteuningspersoneel


Corien Kruger

Nagel Myburgh

Leandri Roos

Zelda Olsen

Dewald Roos


Beweeg verby sukses na betekenisvolheid.

Book your tickets